Bến du thuyền Monaco là bến đầu tiên và duy nhất tại Thái Nguyên. vị trí hiện tại Dự án Khu đô thị Danko City
https://www.bdsthainguyen.online/

@https://www.bdsthainguyen.online/các-dự-án-hot/danko-city

@https://www.bdsthainguyen.online/c%C3%A1c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-hot/danko-avenue

@https://www.bdsthainguyen.online/c%C3%A1c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-hot/kosy-city-beat

@https://www.bdsthainguyen.online/c%C3%A1c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-hot/xuan-phuong-complex

@https://www.bdsthainguyen.online/c%C3%A1c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-hot/kosy-lita

@https://www.bdsthainguyen.online/c%C3%A1c-d%E1%BB%B1-%C3%A1n-hot/Khu-do-thi-kim-phu-tuyen-quang

@https://www.bdsthainguyen.online/tin-t%E1%BB%A9c-b%E1%BA%A5t-%C4%91%E1%BB%99ng-s%E1%BA%A3n/nhung-luu-y-khi-dau-tu-dat-nen